ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_DESKTOP TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_REGISTER TPL_GK_LANG_GK_MOBILE_LOGIN

Προτάσεις μοριοδότησης εκπαιδευτικών για μεταθέσεις και αποσπάσεις

 

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) συνέταξε το παρόν κείμενο με γνώμονα την εφαρμογή ενός δικαιότερου συστήματος μοριοδότησης των μεταθέσεων και τη θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου μοριοδότησης των αποσπάσεων των Εκπαιδευτικών, με βάση αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Έν όψει σημαντικών αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι σημαντικό να επισημανθεί η διαρκώς αυξανόμενη μετακίνηση εκπαιδευτικού πληθυσμού από τη μια βαθμίδα στην άλλη, γεγονός που επιβάλλει τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου το οποίο θα καθορίζει τις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών και των δύο βαθμίδων ανάλογα με τα μόρια που έχει συγκεντρώσει ο καθένας.

Συγκεκριμένα προτείνεται:

  Κοινή μοριοδότηση όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας                                                 Εκπαίδευσης.

  • Δημιουργία ενός ενιαίου πίνακα μεταθέσεων και αποσπάσεων όλων των ειδικοτήτων.

Η κοινή μοριοδότηση όλων των σχολείων και η ύπαρξη του ενιαίου πίνακα μεταθέσεων θα έδιναν τη δυνατότητα στο Υπουργείο να αξιοποιήσει το εκπαιδευτικό δυναμικό, ώστε να περιοριστούν τα φαινόμενα της υπεραριθμίας σε κάποιες περιοχές και των κενών σε άλλες, αλλά και να εξοικονομήσει οικονομικούς πόρους από τις επιπλέον μετακινήσεις και τις υπερωριακές αποζημιώσεις.

·   Αναμοριοδότηση όλων των σχολικών μονάδων με ενιαία κριτήρια.

  • Παροχή κινήτρων παραμονής στην ίδια σχολική μονάδα στους εκπαιδευτικούς.
  • Επανεξέταση και επαναπροσδιορισμό των δυσπρόσιτων περιοχών σύμφωνα με το βαθμό δυσκολίας πρόσβασης σ΄ αυτές, όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα και όχι με παρωχημένα δεδομένα.
  • Yποχρεωτική παραμονή στον τόπο διορισμού ή μετάθεσης μόνο για ένα έτος χωρίς, όμως, δυνατότητα απόσπασης (εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας).

Για την επίτευξη των ανωτέρω προτείνεται:

² Να υπάρξει ένα μικτό σύστημα μοριοδότησης. Ο αριθμός των μορίων μετάθεσης που συγκεντρώνει ο εκπαιδευτικός να είναι το άθροισμα των μορίων που προκύπτουν από:

α) Τα ισχύοντα αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, στα οποία προτείνεται να συμπεριληφθούν 4 μόρια για τους εκπ/κούς που στηρίζουν μονογονεϊκές οικογένειες, και

β) Τη χιλιομετρική απόσταση της σχολικής μονάδας που υπηρετεί ο εκπαιδευτικός από την περιοχή προτίμησης μετάθεσής του. Εφόσον υπάρχουν περισσότερες από μία προτιμήσεις υπολογίζονται ξεχωριστά τα μόρια για κάθε μία από αυτές.

Ο εκπαιδευτικός, για κάθε έτος παραμονής του σε σχολική μονάδα που απέχει πέραν των 30χλμ. από τον τόπο συμφερόντων του, ενδεικτικά, μπορεί να λαμβάνει τον ακόλουθο αριθμό μορίων:

1. Από 30-100χλμ. 0,25 μόρια

2. Από 101-500χλμ. 0,25 μόρια επιπλέον για κάθε 100χλμ.

3. Από 500-και άνω 0,5 μόρια επιπλέον για κάθε 100χλμ.

4. Οι θαλάσσιες αποστάσεις μοριοδοτούνται διπλά (τα 100 ναυτικά μίλια ισούνται με 185,2χλμ, άρα ο εκπαιδευτικός θα λάβει μόρια για 370χλμ.)

² Για κάθε επιπλέον χρόνο παραμονής του εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα του πρώτου διορισμού του, προτείνεται να λαμβάνει τα μόρια αυτής προσαυξημένα κατά 25% , ενώ σε περίπτωση που ο πρώτος διορισμός του είναι σε δυσπρόσιτο σχολείο, η προσαύξηση να φθάνει το 50%.

² Κανείς δεν αποσπάται αν δεν έχει θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης.

Εξαίρεση μπορούν να αποτελέσουν μόνο πολύ σοβαροί λόγοι υγείας. Επισημαίνεται η αναγκαιότητα της επικαιροποίησης της λίστας των ασθενειών.

Το προαναφερόμενο σύστημα μοριοδότησης αποτελεί ένα θετικό βήμα, παρέχοντας κίνητρο παραμονής του νεοδιόριστου στην ίδια σχολική μονάδα, με σκοπό τη συγκέντρωση μορίων για μετάθεση στην περιοχή προτίμησής του.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

²Οι αποσπάσεις να συνεχίσουν να γίνονται με αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια, ανάλογα με εκείνα των μεταθέσεων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

α) οικογενειακή κατάσταση (γάμος, τέκνα, μονογονεϊκές οικογένειες, χηρεία, διάζευξη ή διάσταση)

β) συνυπηρέτηση

γ) σοβαροί λόγοι υγείας ( του ίδιου ή μέλους της οικογένειας του )

δ) εντοπιότητα

ε) τα χρόνια υπηρεσίας

στ η φοίτηση σε μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους σπουδών (που απαιτούν παρακολουθήσεις ή διδασκαλία από την πλευρά του φοιτητή)

ζ) η χιλιομετρική απόσταση ( από το ΠΥΣΠΕ της οργανικής θέσης του εκπ/κού στο  ΠΥΣΠΕ που επιθυμεί να αποσπαστεί ).

Αποσπώνται κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί που:

α) Υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης του άρθρου 13 Π.Δ. 50/96, άρθρου 7 παρ. 4 του Π.Δ. 100/97, άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003 ΦΕΚ 227/Α, άρθρου 6 παρ. 1, 2 & 3 του Ν. 3454/2006 και του άρθρου 17 του N. 3402/2005 ΦΕΚ 258 17/10/2005.

β) Είναι πολύτεκνοι

γ) Είναι αιρετοί στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή εκλεγμένοι σε συνδικαλιστικά όργανα.

δ) Είναι σύζυγοι Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.

ε) Είναι σύζυγοι δικαστικών Λειτουργών.

                

²α Για τις αποσπάσεις στα γραφεία και διευθύνσεις να υπάρχει ανάλογη μοριοδότηση, να λαμβάνονται υπόψη πρωτίστως τα πρόσθετα προσόντα τα οποία διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί (διδακτορικοί-μεταπτυχιακοί τίτλοι και επιμορφώσεις, όλα σχετικά με την άσκηση διοικητικού έργου) και να υπάρχει περιορισμός έως τρία χρόνια απόσπασης.

β) Όσοι εκπαιδευτικοί παίρνουν απόσπαση σε γραφεία ή φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ., να λαμβάνουν τα μόρια της πλησιέστερης, προς το γραφείο ή το φορέα, σχολικής μονάδας, χωρίς επιπλέον μοριοδότηση όπως ισχύει.

²Οι αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ να πραγματοποιούνται ε­ντός του Ιουνίου πριν το τέλος του σχολικού έτους και από σχολείο σε σχολείο σε κάθε ΠΥΣΠΕ αμέσως μετά, ώστε την 1η Σεπτέμβρη τα σχολεία να είναι πλήρη σε διδακτικό προσωπικό.

Εκτιμάται ότι όσο περισσότερα κίνητρα παραμονής στην ίδια σχολική μονάδα δοθούν, κυρίως, στους νεοδιόριστους, τόσο λιγότερες αιτήσεις μεταθέσεων και αποσπάσεων θα γίνονται κάθε χρόνο και η σωστή διαχείριση του εκπαιδευτικού δυναμικού θα γίνει μία πιο εύκολη υπόθεση για το Υπουργείο, αφού θα περιοριστούν οι συνεχείς και άσκοπες μετακινήσεις εκπαιδευτικών.

Το νέο Νομοθετικό Πλαίσιο μεταθέσεων και αποσπάσεων πρέπει να διέπεται από διαφάνεια και να εξασφαλίζει την ίση αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών, γιατί η μετάθεση και η απόσπαση είναι δικαίωμα όλων.

Tο Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.